00:05:27.49

Thanh Bùi: "Nghệ thuật không phải là copy"

16:13:59 18/09/2016