Mỹ Linh: "Tôi không có thời gian để xem Lệ Rơi"

18:00:54 11/07/2014