Mỹ Linh ca ngợi bộ trưởng Đinh La Thăng

19:04:25 11/07/2014