Lincoln: "Chua có ý định sẽ hoạt động nghệ thuật ở Việt Nam"

12:57:30 10/06/2016